Statut Fundacji

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja „Sobole”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Tomasza Grzegorza Rygalika, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Błażewicz w Kancelarii Notarialnej w Radzyniu Podlaskim, przy ulicy Warszawskiej 17.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Sobole, gmina Ulan-Majorat, powiat radzyński, woj. lubelskie.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym – w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów – Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały lub inne jednostki organizacyjne.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest działalność kulturalna, oświatowa, naukowa, naukowo-techniczna, oraz działalność w zakresie: kultury fizycznej i sportu. W szczególności cele fundacji to:

 • zwiększanie dostępności do kultury i edukacji, a także działalność interdyscyplinarna
 • wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej
 • wspieranie rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie potencjału wzornictwa
 • testowanie i tworzenie nowych modeli działania w obszarze kultury
 • kreowanie nowych rozwiązań wspierających poprawę jakości życia
 • doskonalenie profesjonalnych umiejętności
 • wspieranie i integracja twórców: profesjonalistów i amatorów
 • wspieranie i integracja projektantów i przedsiębiorców
 • transfer wiedzy oraz idei poprzez wymianę międzykulturową, międzypokoleniową i interdyscyplinarną
 • rozwój dialogu międzykulturowego oraz międzypokoleniowego
 • animacja kultury w społecznościach lokalnych
 • integracja środowisk lokalnych
 • promocja tolerancji społecznej
 • promowanie postaw społecznego zaangażowania
 • upowszechnianie świadomego i aktywnego stylu życia
 • promocja prawidłowych nawyków zdrowotnych
 • promocja historii i kultury polskiej w kraju i za granicą
 • rozbudzenie zainteresowań sztuką, kulturą i tradycją własnego regionu oraz Polski, Europy i świata oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie
 • rozpowszechnianie wiedzy o dworku w Sobolach, jego historii i najbliższym regionie
 • promocja dworku w Sobolach jako atrakcyjnego punktu na turystycznej mapie województwa, Polski, Europy i Świata

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie innowacyjnego centrum kultury
 • chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa
 • organizację działań edukacyjnych – takich jak np. warsztaty, szkolenia, kursy, konferencje
 • organizację wydarzeń kulturalnych – takich jak np. wystawy, pokazy filmowe, spektakle, występy, koncerty
 • prowadzenie staży
 • prowadzenie rezydencji twórczych dla artystów i projektantów polskich i międzynarodowych
 • wizyty studyjne polskich i międzynarodowych kuratorów, promotorów, selekcjonerów, krytyków i twórców
 • prowadzenie badań w obszarze kultury i życia społecznego
 • badania i rozwój w obszarze wzornictwa oraz innowacji
 • działalność wydawniczą w zakresie realizacji celów statutowych
 • prowadzenie kampanii społecznych oraz stron i portali internetowych
 • produkcję i upowszechnianie utworów filmowych, fotograficznych i innych utworów audiowizualnych
 • produkcję i upowszechnianie dzieł twórczych
 • współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w kraju i za granicą
 1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku publicznego, w tym na działalność statutową Fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej podejmie Zarząd Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

Przychody Fundacji pochodzą z:

 • darowizn, spadków, zapisów
 • dotacji i subwencji
 • zbiórek i imprez publicznych
 • majątku fundacji
 • odsetek i lokat bankowych
 • przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej
 • Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Władze Fundacji

§ 9

 1. Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Fundacja może powołać Radę Programową jako dodatkowy organ o funkcji doradczej i merytorycznej. Radę Programową powołuje Zarząd lub Fundator. W przypadku powołania Rady Programowej Zarząd ustanowi regulamin, który określi szczegółowo sposób działania Rady Programowej, a w szczególności jej kompetencje, tryb działania, sposób pracy, podejmowanie uchwał oraz prawa i obowiązki.

Zarząd Fundacji

§ 13

 1. Zarząd składa się z 1-5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony.
 2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes mogą otrzymywać wynagrodzenie za pracę. Decyzję o wynagrodzeniu i jego wysokości podejmuje Fundator.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji lub Fundatora
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
 • śmierci członka Zarządu
 • odwołania przez Fundatora

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 • wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
 • realizacja celów statutowych
 • sporządzanie planów pracy i budżetu
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
 • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia
 • podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji
 • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną fundacją
 • podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej Fundacji

§ 15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 16

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Fundacji samodzielnie w przypadku Zarządu jednoosobowego. W przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnienia te posiada Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

Postanowienia końcowe

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator lub Prezes Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego lub w przypadku Zarządu wieloosobowego: Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 18

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

§ 19

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator lub Prezes Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego lub w przypadku Zarządu wieloosobowego: Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.